Hitri kontakt

Partner Team d.o.o.

Na jami 5, p.p. 6008 Ljubljana
041 787 969
Sergeja Planko
041 694 884
Miroslav Ilić
info(at)partner-team.si
 

kadrovski management

Kaj znamo?

 • Najbolj iskrivi in najdragocenejši darovi narave se skrivajo globoko v zemeljskih plasteh in globočinah oceanov, prav tako tudi velika večina najboljših prebliskov, priložnosti, energije in idej ostane skrita med ušesi posameznih zaposlenih.
 • Organizacije, ki se ne zavedajo pomena neizkoriščenih intelektualnih rezerv in ne namenjajo dovolj pozornosti ravnanju z ljudmi pri delu, tako izgubljajo neprecenljivo bogastvo in delajo veliko uslugo konkurenčnim organizacijam.
 • Motivirani in kreativni zaposleni, zaposleni, ki imajo občutek pripadnosti, in predvsem »živi« zaposleni so tisti, ki vsaki dejavnosti in organizaciji prispevajo in dodajajo tisto pravo vrednost.
 • In tukaj lahko mi pomagamo z izkušnjami, pristopi in končno tudi z energijo
UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSELNIH

Na demografskem področju se dogajajo spremembe, ki pomembno vplivajo tudi na področje delovne sile. S staranjem prebivalstva se povišuje tudi povprečna starostna struktura zaposlenih. S precej zrelo starostno strukturo se srečujejo predvsem velika, tradicionalna podjetja, kjer je stopnja fluktuacije nizka, kar pomeni, da se ob nespremenjenem obsegu zaposlovanja, pretok delovne sile skoraj ne spreminja in tako se skupaj z leti delovanja podjetja, stara obstoječa delovna sila. 

katalog Razširjena vloga kadrovske funkcije pa zahteva tudi nova znanja in pristope s področja upravljanja aktivnega staranja zaposlenih. V ta namen je potrebno razširiti predvsem znanje, kako se navedenega pristopa lotiti praktično in kakšne so povezave z obstoječimi kadrovskimi sistemi v podjetju. Kako začeti? Na kakšen način oblikovati strategijo upravljanja starejših, kaj vsebuje in predvsem, kako jo operacionalizirati? Kakšen je pri tem vpliv organizacijske kulture, stereotipnega odnosa do starejših in kako oblikovati ustrezne oblike vodenja, da bomo spodbujali medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje? Kako v starejših zaposlenih prepoznati speči potencial in ne le kader, ki bi ga želeli čimprej obnoviti z mlajšimi? 

Pri navedeni tematiki smo kompetenten sogovornik in svetovalec, saj smo avtorji Kataloga ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Razvili in uspešno implementirali smo metodologijo za oblikovanje strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih v podjetjih ter izvedli številne delavnice na tematiko medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja.

BRANDING DELODAJALCA – interni pogled

Ob praznjenju bazena talentov in potencialnih zaposlenih, se vedno močnejša bitka kadrovskih strokovnjakov v podjetjih, odvija na polju, kako privabiti v podjetja ustrezen kader. Lahko rečemo, da se dogaja situacija, kjer se marketing podjetja in kadrovsko področje podjetja, vedno intenzivnejše prepletata. Kadroviki bodo morali bolj razmišljati v smeri, kako navdušiti potencialne kandidate, da bodo želeli izbrati ravno naše podjetje. Igra moči med kandidati in delodajalci se namreč spreminja in nagiba v prid zaposlitvenim kandidatom, predvsem tistim z dragocenimi in redkimi kompetencami. Najglasnejši, najbolj avtentični glasniki brandinga delodajalca pa so zaposleni podjetja. Kadrovikom pomagamo oblikovati notranjo klimo, ki podpira in opolnomoči prizadevanja delodajalca, da načrtno in kredibilno gradi svojo znamko delodajalca na trgu.

Kdaj smo koristni?
Položaji, v katerih se znajdejo uporabniki naših storitev:

 • oplemenititi želijo svoj intelektualni potencial;
 • zvišati stopnjo pripadnosti in proaktivnosti zaposlenih;
 • želijo z ustrezno organizacijsko klimo in zadovoljstvom zaposlenih izboljšati rezultate;
 • dopolniti obvladovanje veščin vodenja;
 • popraviti premajhno obvladovanje in zavedanje pomena nenehnega spreminjanja in obvladovanja sprememb;
 • ustrezno urediti in povezati kadrovske procese in mehanizme motiviranja;
 • povezati individualne razvojne in profesionalne cilje z načrtnim izvajanjem ciljnega vodenja;
 • z ustreznim timskim delom in uskladitvijo najvišjega vodstva želijo zagotoviti delovanje organizacije kot celote.

Naša vloga
Kaj lahko naredimo mi

 • Z uveljavljeno in preizkušeno metodologijo analiziramo organizacijsko klimo in stanje zadovoljstva zaposlenih ter oblikujemo ukrepe za izboljšanje stanja;
 • uporabimo najnovejše pristope ter pomagamo oblikovati drzno, kreativno in pozitivno organizacijsko klimo, v kateri lahko zaposleni prebudijo svoj speči potencial;
 • z interaktivnimi in energetskimi delavnicami pomagamo zaposlenim, da pridobijo veščine za uspešnejše komuniciranje, vodenje, timsko delo, obvladovanje konfliktnih in stresnih situacij ipd.;
 • uredimo kadrovske procese tako, da se vse metodologije in koraki medsebojno dopolnjujejo in tudi dejansko zaživijo v praksi (sistem razvoja kadrov, letni razgovori, upravljanje znanja, ciljno vodenje ipd.);
 • z metodologijo 360 stopinj, coachingom in poglobljenim razgovorom z vsakim posameznikom poskrbimo, da vse vodje v organizaciji spoznajo dejansko stanje brez olepševanja;
 • naročnikom stojimo ob strani tudi pri izvajanju in sprotnem prilagajanju sistemov v praksi.

Primeri dobrih praks

IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKE KLIME V ORGANIZACIJI

PRIMER DOBRE PRAKSE IZ ZAKLADNICE IZKUŠENJ SVETOVALCEV PARTNER TEAMA

Izboljšanje organizacijske klime v organizaciji

Poslovni partner – naročnik
Uspešno podjetje kovinskopredelovalne industrije

Izhodiščno stanje in pričakovanje naročnika
V podjetju so se želeli bolj načrtno lotiti ustreznega ravnanja z zaposlenimi in njihovim razvojem. Uporabili so že kar nekaj sodobnih pristopov, vendar pa v praksi ni bilo zaznati kakšnega posebnega učinka niti pri zadovoljstvu zaposlenih niti pri organizacijski klimi. 

Naročnik je želel, da se z uporabo ustreznih metodoloških in sistemskih rešitev postopno oblikuje sodoben in celovit HRM, ki bi podpiral ambiciozno strateško usmeritev podjetja.

Kako smo pomagali
Najprej smo opravili poglobljeno primerjalno analizo organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih z vsemi zaposlenimi (po metodi SIOK). Ugotovili smo, da sta ključni področji, na katerih so potrebni korekcijski ukrepi, področje notranjega komuniciranja ter področje vodenja in razvoja karier. Potem ko smo se seznanili s stanjem, smo pripravili kratko- in srednjeročni načrt izboljšav, ki bi jih bilo treba izvesti za izboljšanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Predvsem smo se lotili vodenja in notranjega komuniciranja. Uvedli smo načrtno usposabljanje in razvoj vodij na vseh hierarhičnih ravneh (360-stopinjska analiza, razvojni načrti), opravili smo letne razgovore ter prenovili sistem notranjega komuniciranja in obveščanja.

Rezultat sodelovanja
Po enem letu smo ponovno analizirali organizacijsko klimo in ocenili zadovoljstvo zaposlenih, pri čemer se je pokazalo, da se je na področjih, ki so bila pred izvajanjem izboljšav, ocenjena najslabše, najbolj povečala povprečna ocena. Pri komuniciranju se je povprečna ocena izboljšala kar za 1,3 ocene na lestvici od 1 do 5. 

V podjetju je na splošno zavladalo boljše vzdušje, zaposleni so bili bolj motivirani, več je bilo samoiniciativnosti in timskega dela. 

Povzamemo lahko, da smo s kombinacijo ustreznih metodoloških in izvedbenih pristopov postavili trdne temelje za prihodnje kontinuirano delo z ljudmi in s tem za plemenitenje intelektualnega kapitala podjetja.

Strokovni prispevki

Aktiviranje potenciala 45+
(Mag. Sergeja Planko, Partner team in Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., Zavod Zaposlise)